Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ S OHLEDEM NA SEZÓNU RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Pracovníci SPC budou pracovat pouze s klienty bez příznaků infekčního onemocnění. V případě příznaků jsou zákonní zástupci povinni zajistit si náhradní termín vyšetření/intervence.

Prosíme, na vyšetření školní zralosti se objednávejte nejdříve v prosinci a na kontrolní vyšetření klientů, kterým končí posudek na konci školního roku, se objednávejte nejdříve v lednu. Děkujeme za pochopení.

O nás

Činnost SPC je zaměřena na děti, žáky a studenty s narušenou komunikační schopností a na prevenci komunikačních obtíží u intaktních dětí. Pracovníci SPC (speciální pedagogové a psycholožka) poskytují odborné vyšetření dětí s potížemi v komunikaci, nastavují podpůrná opatření do škol a školských zařízení a poskytují konzultace a metodickou pomoc rodičům, učitelům a vychovatelům klientů. K návštěvě SPC není potřeba doporučení lékaře, služba je bezplatná.

Okruhy činnosti SPC

  • Metodická pomoc – SPC zajišťuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, kteří pracují s dětmi, žáky a studenty s narušenou komunikační schopností. Provádí osvětovou činnost, jejímž cílem je dát poučení o fyziologickém vývoji dětské řeči, o podmínkách jejího správného vývoje, o významu mluvního vzoru, dává informace o možnostech rozpoznání odchylek od běžného vývoje a o příčinách a projevech poruch komunikace.
  • Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika – SPC identifikuje charakter a stupeň závažnosti narušené schopnosti klientů. Podílí se na stanovení prognózy, spoluvytváří komplexní reedukační program na základě individuálního posouzení aspektů, které ovlivňují vývoj řeči, a to ve spolupráci s odbornými lékaři (foniatr, neurolog, psychiatr…) a jinými odborníky (klinický psycholog…). Rovněž spolupracuje s dalšími SPC na nastavení podpůrných opatření pro klienty, kteří mají speciální vzdělávací potřeby i v dalších oblastech. U klientů s narušenou komunikační schopností provádíme např. vyšetření školní zralosti, vyšetření úrovně psychomotorického vývoje, vyšetření komunikačních schopností a souvisejících oblastí. 
  • Podpora klientů s narušenou komunikační schopností ve školách a školských zařízeních – SPC ve spolupráci se školami a školskými zařízeními domlouvá nejvhodnější podpůrná opatření pro konkrétního klienta. V průběhu docházky konzultuje a vyhodnocuje jejich účinnost a v případě potřeby doporučuje úpravy dle aktuálního stavu. Zpracovává rovněž posudky k uzpůsobení podmínek přijímacího řízení a k maturitní zkoušce.
  • Pomoc zákonným zástupcům při řešení sociálně právních otázek.