Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ S OHLEDEM NA SEZÓNU RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Pracovníci SPC budou pracovat pouze s klienty bez příznaků infekčního onemocnění. V případě příznaků jsou zákonní zástupci povinni zajistit si náhradní termín vyšetření/intervence.

Prosíme, na vyšetření školní zralosti se objednávejte nejdříve v prosinci a na kontrolní vyšetření klientů, kterým končí posudek na konci školního roku, se objednávejte nejdříve v lednu. Děkujeme za pochopení.

O nás

 • Našimi klienty jsou děti, žáci a studenti se zrakovým postižením. K návštěvě Speciálně pedagogického centra (SPC) není potřeba doporučení lékaře, služba je bezplatná, nicméně při návštěvě je potřeba doložit aktuální zprávu od očního lékaře.
 • Zajišťujeme komplexní odborné poradenské služby pro naše klienty a jejich zákonné zástupce formou individuálních návštěv a konzultací ambulantně nebo v terénu.
 • Provádíme speciálněpedagogickou a psychologickou diagnostiku – např. vyšetření školní zralosti, vyšetření úrovně psychomotorického vývoje, posouzení speciálních vzdělávacích potřeb klientů, vyšetření profesní orientace, atp.
 • Pro klienty následně zpracováváme odborné podklady a doporučujeme nejvhodnější podpůrná opatření pro školy a školská zařízení. 
 • Zpracováváme posudky k uzpůsobení podmínek přijímacího řízení a k maturitní zkoušce.
 • Poskytujeme metodické a organizační konzultace všem pedagogickým pracovníkům při vzdělávání našich klientů ve všech typech škol (kromě VŠ). 
 • Spolupracujeme s dalšími SPC či PPP na zajištění služeb pro klienty, kteří mají speciální vzdělávací potřeby i v jiných oblastech.
 • Nabízíme klientům spolupráci při výběru vhodné školy a při řešení další profesní orientace.
 • Zajišťujeme metodické vedení při nácviku speciálních dovedností (příprava na čtení a psaní Braillova písma, nácvik práce s optickými pomůckami, zraková stimulace, prostorová orientace a samostatný pohyb). 
 • Pomáháme s výběrem vhodných hraček, učebnic, didaktických, speciálních optických a kompenzačních pomůcek, vypracováváme podklady pro jejich zajištění.
 • Doporučujeme odbornou literaturu.
 • Zprostředkováváme setkání s dalšími odborníky, dny otevřených dveří a pobytové akce pro klienty.
 • Pomáháme zákonným zástupcům při řešení sociálně právních otázek.