Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené

Akuální upozornění s ohledem na COVID-19

Pracovníci SPC budou pracovat pouze s klienty bez příznaků infekčního onemocnění. V případě příznaků jsou zákonní zástupci povinni zajistit si náhradní termín vyšetření/intervence.

O nás

 • Našimi klienty jsou děti, žáci a studenti se zrakovým postižením. K návštěvě Speciálně pedagogického centra (SPC) není potřeba doporučení lékaře, služba je bezplatná, nicméně při návštěvě je potřeba doložit aktuální zprávu od očního lékaře.

 • Zajišťujeme komplexní odborné poradenské služby pro naše klienty a jejich zákonné zástupce formou individuálních návštěv a konzultací ambulantně nebo v terénu.

 • Provádíme speciálněpedagogickou a psychologickou diagnostiku – např. vyšetření školní zralosti, vyšetření úrovně psychomotorického vývoje, posouzení speciálních vzdělávacích potřeb klientů, vyšetření profesní orientace, atp.

 • Pro klienty následně zpracováváme odborné podklady a doporučujeme nejvhodnější podpůrná opatření pro školy a školská zařízení. 

 • Zpracováváme posudky k uzpůsobení podmínek přijímacího řízení a k maturitní zkoušce.

 • Poskytujeme metodické a organizační konzultace všem pedagogickým pracovníkům při vzdělávání našich klientů ve všech typech škol (kromě VŠ). 

 • Spolupracujeme s dalšími SPC či PPP na zajištění služeb pro klienty, kteří mají speciální vzdělávací potřeby i v jiných oblastech. 

 • Nabízíme klientům spolupráci při výběru vhodné školy a při řešení další profesní orientace.

 • Zajišťujeme metodické vedení při nácviku speciálních dovedností (příprava na čtení a psaní Braillova písma, nácvik práce s optickými pomůckami, zraková stimulace, prostorová orientace a samostatný pohyb). 

 • Pomáháme s výběrem vhodných hraček, učebnic, didaktických, speciálních optických a kompenzačních pomůcek, vypracováváme podklady pro jejich zajištění.

 • Doporučujeme odbornou literaturu.

 • Zprostředkováváme setkání s dalšími odborníky, dny otevřených dveří a pobytové akce pro klienty.

 • Pomáháme zákonným zástupcům při řešení sociálně právních otázek.